GDPR

GDPR

Podmínky souhlasu se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Subjekt údajů souhlasem s těmito podmínkami uděluje Českému vysokému učení technickému v Praze, Českému institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, adresou Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, IČO: 68407700, (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 • Osobní údaje, které budou zpracovány maximálně v tomto rozsahu:
 1. jméno a příjmení
 2. instituce
 3. emailová adresa
 4. pozice / pracovní zařazení
 • Účelem zpracování osobních údajů je:

1. Registrace a účast na akci v rámci série workshopů a školení Technologické dny s EIT Manufacturing (dále jen „akce“), zaslání informačních materiálů souvisejících s účastí na akci a použití osobních údajů pro informování o akcích na obdobná témata v budoucnu.

2. Splnění povinnosti Správce archivovat a vykazovat účastníky akce poskytovateli dotace.

3. Analýza účasti na akci; osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány v anonymizované a agregované podobě bez možnosti identifikovat subjekt údajů.

V obecné rovině v rámci zpracování osobních údajů bude postupováno dle principů zpracovaných Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT) na www.cvut.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.

 • Doba zpracování osobních údajů je:

Údaje budou zpracovávány maximálně po dobu šesti let od data uskutečnění příslušné akce.

 • Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Osobní údaje nebudou poskytnuty žádným dalším osobám vyjma poskytnutí poskytovatelům dotací za účelem splnění povinnosti Správce dle čl. 2.2, kterými jsou:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) Karmelitská 529/5 110 00 Praha 1  Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO) Na Františku 1039/32 110 00 Praha 1  
Evropská komise (EK) Rue de la Loi / Wetstraat 170 B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgique  EIT Manufacturing ASBL Paris-Saclay, Nano-INNOV 2 Boulevard Thomas Gobert 91120 Palaiseau, France

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o účast a registraci na akci pořádanou Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: e‐mail: dpo@cvut.cz.